Algemene- en Betalingsvoorwaarden                  

Artikel 1: ALGEMEEN

Deze algemene- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op onze diensten, leveringen en producten. Afwijkende overeenkomsten gesloten tussen Groenewas en de klant zijn van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Groenewas B.V., hierna te noemen ‘Groenewas’.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven door een voor akkoord getekende offerte, opdrachtbevestiging of een vastlegging op de een of andere manier, hierna te noemen ‘klant’.
 • Toeleverancier: bedrijf dat producten levert aan Groenewas zoals textiel, inkt, of andere benodigdheden voor de diensten.

Artikel 3: OFFERTES & AANBIEDINGEN

 • Het uitbrengen van een offerte of prijsopgave door Groenewas verplicht de klant niet tot het sluiten van een overeenkomst. Alle mondelinge- en schriftelijke prijsopgaven zijn vrijblijvend.
 • Specifieke aanbiedingen zijn persoons-, of bedrijfsgebonden en slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Groenewas behoudt zich het recht voor een eenmalige aanbieding die bij een vervolgopdracht kan wijzigen.
 • Een offerte of aanbieding wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard.
 • Prijsopgaven kunnen wijzigen door onvoorziene veranderingen bij toeleveranciers van Groenewas, door veranderingen in werkzaamheden, of andere eventuele veranderingen.
 • Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4: ANNULERING

 • De klant heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat Groenewas met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, d.w.z. het inkopen van textiel & materialen en de voorbereiding van de opdracht.
 • De klant kan de overeenkomst niet meer annuleren na opdrachtbevestiging tenzij de klant alle reeds gemaakte kosten vergoedt.

Artikel 5: PRIJS & PRIJSWIJZIGINGEN

 • De prijs die Groenewas voor de te verrichten diensten heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de dienst conform de overeengekomen specificaties.
 • Indien bij wijze van schatting een prijs is afgegeven, wordt de prijs bepaald op een in de branche als redelijk beschouwd bedrag.
 • Groenewas is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, stijging van verzendkosten, of andere vergelijkbare omstandigheden.

Artikel 6: BETALINGSTERMIJN

 • De tussen Groenewas en de klant schriftelijk of mondeling overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn geldend.
 • Bij overeenkomen van vooruitbetaling wordt de opdracht pas uitgevoerd na betaling van factuur.
 • Bij overeenkomen van betaling achteraf dient de klant de verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien de klant niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging wettelijke rente verschuldigd.
 • Bij uitblijven van betaling is de klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: WIJZE VAN LEVERING

 • Indien verzending van de af te leveren goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
 • Groenewas is niet belast met het opslaan van de te leveren goederen, tenzij dit is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de klant.

Artikel 8: TERMIJN VAN LEVERING

 • Een door Groenewas opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.
 • De binding van de Groenewas aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de klant wijziging in de specificaties van het werk wenst of bepaalde gestelde voorwaarden niet nakomt.

Artikel 9: AFWIJKINGEN

 • Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 • Kleuren zoals getoond op een beeldscherm kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking kan geen reden vormen voor afkeuring van de overeenkomst. Een objectief bepaalde standaardkleur kan slechts worden vastgelegd middels Pantone C kleurcode in de opdrachtbevestiging. 5% afwijking van kleur is hierbij geoorloofd.
 • Afwijkingen tot 5% in formaat zijn geen reden tot aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking van digitale drukproef met geleverde materialen.
 • Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet al gering moeten worden beschouwd, wordt een steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 • Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

– Oplage tot 1000 stuks: 5%

– Oplage 1000 stuks en meer: 2%

Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

 • Afwijkingen in de door Groenewas gebruikte materialen worden bij de toeleverancier voorgelegd. Groenewas is hiervoor niet verantwoordelijk.

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN

 • De klant garandeert Groenewas, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door Groenewas ontvangen zaken zoals tekeningen, fotografische opnamen, informatiedragers, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere regelgeving op het gebied van auteursrecht. De klant vrijwaart Groenewas zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de klant steeds de rechthebbende op het auteurs- recht dat kan ontstaan op de door hem vervaardigde werken.

Artikel 11: PUBLICATIE

 • Tenzij anders overeengekomen behoudt Groenewas het recht content van geproduceerd drukwerk te publiceren op Social Media kanalen, in nieuwsbrieven, op de website of op andere mogelijke kanalen.

Artikel 12: AANGELEVERDE MATERIALEN EN PRODUCTEN

 • Groenewas kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp indien de klant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
 • Indien de klant met Groenewas is overeengekomen dat de klant materiaal of producten ter bedrukking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen.
 • Groenewas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eigenschappen van zelf aangeleverde materialen of producten als houdbaarheid, hechting, glans, kleurechtheid of slijtvastheid. 

Artikel 13: OVERMACHT

 • Tekortkomingen van Groenewas in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet worden toegerekend indien zij te wijten zijn aan overmachtsituaties.
 • Groenewas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van Groenewas is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 • Groenewas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat nadat de klant de vervaardigde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, of aan derden heeft geleverd.
 • Groenewas is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving in het bedrijf van de klant.
 • Groenewas is niet aansprakelijk voor de van de klant ontvangen te bedrukken materialen of producten.

Artikel 15: RETOUR EN HERROEPING

 • Wanneer de klant een opdracht herroept dienen alle kosten tot op dat moment gemaakt te worden voldaan.
 • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor al onze diensten en producten.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: